Vedtægter

Vedtægter pr.den 16.12.2015

§1 – Formål:

Stk. 1: Foreningens navn er Støtteforeningen.

Stk. 2: Støtteforeningen er en forening med det formål at yde opbakning og økonomisk støtte til den eksisterende skole i Overlade – det være sig grundskole, friskole eller privatskole samt de institutioner (Børnehave, vuggestue og SFO), der hører til denne eksisterende skole.

Stk. 3: Støtteforeningens midler varetages af den eksisterende bestyrelse og kan derudover ansøges af parterne benævnt i §1, stk. 2.

Stk. 4: Støtteforeningen arbejder for:

 • At give børnene en bedre og mere indholdsrig hverdag i skolen og dennes tilhørende institutioner.
 • At give økonomisk mulighed for indkøb af bl.a. legeredskaber eller andre former for indkøb.
 • At give børnene mulighed for oplevelser og ekskursioner.

 

§2 – Medlemmer/medlemsrettigheder:

Stk. 1: Alle kan optages som medlem af Støtteforeningen ved årlig indbetaling af kontingent.

Stk. 2: Udmeldelse af Støtteforeningen sker ved ophør af kontingentindbetaling.

Stk. 3: Kun medlemmer, der har betalt fuldt kontingent, har medlemsrettigheder.

Stk. 4: Medlemmerne har stemmeret til ordinær- og ekstraordinær generalforsamling for det regnskabsår, der afsluttes på generalforsamlingen, når kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt rettidigt.

 

§3 – Kontingent:

Stk. 1: Kontingent fastsættes af foreningens bestyrelse.

 

§4 – Generalforsamling:

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af august måned.

Stk. 2: Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse og bestyrelsessuppleanter samt kritiske revisorer. Generalforsamlingen godkender/vedtager beretning, regnskab samt indkomne forslag.

Stk. 3: På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

 1. Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 2. Bestyrelsens beretning (fremlæggelse og afstemning).
 3. Regnskab (fremlæggelse og afstemning).
 4. Orientering om fremtidigt arbejde.
 5. Indkomne forslag (fremlæggelse og afstemning).
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af kritiske revisorer.

Stk. 4: Beslutninger kan træffes ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 5: Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med regnskab og indkomne forslag udsendes til medlemmerne på opfordring.

Stk. 6: Støtteforeningens regnskabsår løber fra 1/7 – 30/6. Regnskabet revideres af to kritiske revisorer.

Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis ¼ af samtlige medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter samme regler som det ordinære, jf. §4, stk. 5.

Stk. 8: Kontingent og stemmeret fastsættes i forretningsordenen.

 

§5 – Bestyrelsen:

Stk. 1: Foreningens bestyrelse består af minimum 5 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 3: Bestyrelsen vælger på sit 1. møde efter generalforsamlingen, formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4: Foreningen tegnes af enten formand eller næstformand.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmelighed.

Stk. 6: Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8: Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc-grupper.

 

§6 – Opløsning af foreningen:

Stk. 1: Opløsning af Støtteforeningen kan kun finde sted på ekstraordinær generalforsamling. Denne skal være indkaldt med dette ene formål. 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen.

Stk. 2: Ved opløsning af foreningen overgår foreningens midler til Borgerforeningen i Overlade.

 

Støtteforeningen
den 16.12.2015