Prispolitik

Formålet med skolens prispolitik er, at fastsætte retningslinjer for forældrebetaling og/eller tilskud hertil.

Betaling:
Forældrebetalingen betales månedsvis forud, og reguleres årligt af bestyrelsen.

Der betales 11 rater årligt.

Juli måned er betalingsfri.

Det samlede beløb en familie skal betale kan max. beløbe sig til 4.300 kr. uanset hvilken afdeling på friskolen børnene er tilmeldt. Hertil kommer rengøring og madordninger. 

Ved udmeldelse betaler forældrene løbende måned og måneden efter.

Der rykkes for manglende betaling. Tredje gang rykker skolelederen, og har derefter ansvaret for indkrævningen. Skolelederen har mandat til at aftale en akkord, eller anden ordning.

Der søges fripladstilskud efter Fordelingssekretariatets model. Der ansøges før den 5. september hvert år i henhold til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. §17 og Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. §14., stk. 2. Tilskud kan søges til elever fra 0.-9. klasse og til SFO fra 0.-3. klasse.

Der er også mulighed for at søge skolen direkte, men det er en forudsætning, at der også søges gennem Fordelingssekretariatet.

Disse ansøgninger bliver behandlet af skoleleder.

Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregister adresse, beregnes støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene, der har forældremyndigheden, eller på hvis adresse, elever er tilmelde folkeregistret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab.

Skolen indhenter oplysninger om forældrenes indkomst fra forældrene på følgende områder:
• Personlig Indkomst
• Kapitalindkomst
• Aktieindkomst

Indkomstoplysningerne, der ligger til grund for beregning af indkomstgrundlaget, er indkomsten kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter.

Derefter vurderer leder og afdelingsleder tilskuddets størrelse efter disse ovenstående økonomiske kriterier.
Resultatet af denne sagsbehandling videregives med tavshedspligt til de pågældende forældre, og er alle andre uvedkommende.