Forældrerengøring og COVID-19

Forældrerengøring fremadrettet

Bestyrelsen for Overlade Friskole og Børnehus er grundet situationen med COVID-19 blevet enige om følgende retningslinjer for varetagelse af forældrerengøringen fremadrettet.

Vi har ansat Anita Asandai som rengøringsassistent hos Overlade Friskole og Børnehus. Alle hendes timer bruges p.t. i Børnehuset grundet de skærpede krav til daglig rengøring. Anita varetager altså al rengøring af Børnehuset, hvorfor denne ikke længere skal varetages af forældrene.

Hilde Ileby står for den daglige rengøring af Friskolen i form af rengøring af toiletter, afspritning af borde og stole x 2 dagligt samt gulvvask. Hilde kan ikke varetage al rengøring af Friskolen, hvorfor der stadig skal være forældrerengøring her uge, men med nedenfor nævnte foranstaltninger.

 1. Alle forældre deltager fortsat i forældrerengøringen, både forældre til børn i Børnehuset og forældre til børn i Friskolen.
 2. Man fortsætter på sit nuværende hold og i det nuværende rul.
 3. Hvert forældrepar stiller kun med den ene forældre til forældrerengøring.
 4. Man må ikke længere have sine børn med ifm. forældrerengøringen.
 5. Det er kun friskolens lokaler, toiletter på glasgangen samt indgangen ved hallen/fællessalen og de to tilhørende toiletter der, som fremadrettet skal rengøres af forældrene.
 6. Nogle lokaler og faglokaler er p.t. ikke i brug og skal derfor ikke rengøres af forældrene, de er tydeligt markeret med skilte.
 7. Under forælderengøringen holdes der god afstand med de anbefalede 2 meter.
 8. Al inventar skal rengøres grundigt med vand og sæbe, specielt skal der være fokus på stole, borde, døre og håndtag, som børnene er i berøring med flere gange dagligt.
 9. Man har fortsat selv ansvar for og pligt til at bytte sin rengøringstjans, hvis man er forhindret i at deltage i forældrerengøringen i sin tildelte uge.

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at Dansk Friskoleforening ikke ser noget til hinder for, at der fortsat ydes forældrerengøring ude på skolerne, når blot man tænker sig om og fortsat følger retningslinjerne for afstand og fokus på hygiejne.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte enten Troels eller et medlem af bestyrelsen.

Persondata

1. Vi er den dataansvarlige, hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes på telefon nummer 28995214 samt på e-mailadresse overladefriskole@gmail.com

Skolens CVR. nr. er 37596159

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

 

3. Kategori af personoplysninger

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

 

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre.

Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data.

Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

 

5. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

 

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

 

7.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

7.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

7.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

7.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

7.6 Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Friskolen

Velkommen til Overlade Friskole

Den fri skole er for elever, forældre, og medarbejdere ved Overlade Friskole ensbetydende med

 • at stræbe efter at skabe den bedst mulige, uafhængige skole for alle
 • en fælles vilje til at påtage sig dette ansvar
 • en fælles stræben efter frihed, ligeværd og demokratisk adfærd i det forpligtende fællesskab, der udgør Overlade Friskole.

Vores skole

Overlade Friskole er en ung skole, som blev grundlagt i 2015. Vi er en udviklingsorienteret, moderne og dynamisk skole, der er karakteriseret ved

 • Fokus på faglighed, kreativitet og dannelse
 • Relativ lav klassekvotient.
 • Forpligtende socialt fællesskab

Den høje faglighed gennemsyrer alle aktiviteter. Lærerstaben er ambitiøs på deres elevers vegne og kendetegnende for skolen er de voksnes lyst til samværet med eleverne. Vi tilstræber, at lærerne underviser i få fag, som de brænder for og er rigtige dygtige til.

Skolen har p.t. 48 elever og går p.t. til og med 8. klasse, men år for år lægges en årgang til, og vi vil tilbyde 9. klasses afgangseksamen.

Trivsel

Det er vigtigt for os, at eleverne oplæres i social bevidsthed og lærer at begå sig godt i fællesskabet. Elevtrivsel og et godt klassemiljø er højt prioriteret og er bærende, når ånden på skolen skal beskrives.

Vi har stor fokus på den enkelte elevs behov – uanset niveau. Af eleverne forventer vi, at de vil lære så meget som muligt og udvikle sig, og at forældrene, i samarbejde med skolen, arbejder for at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte elev – individuelt såvel som en del af fællesskabet.