OK-2018 – information vedr. konfliktvarsler

Kære forældre og elever på Overlade Friskole og Børnehus

I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger på det statslige område er der som bekendt, afgivet konfliktvarsler i form af et begrænset strejkevarsel fra de faglige organisationers side og et omfattende lockoutvarsel fra statens side.

En strejke vil kunne iværksættes fra den 4. april, og vil i givet fald ramme 24 skoler i Dansk Friskoleforening. En lockout vil kunne træde i kraft den 10. april, og vil ramme alle frie grundskoler. Dog er et mindre antal skoler undtaget fra konflikten – heraf 6 af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Såvel strejke som lockout vil kunne udsættes af forligsmanden i op til 2 x 2 uger.

Med andre ord er det uvist om det kommer til konflikt, og hvornår det i givet fald sker.

Vores skole er ikke udpeget til strejke, men vores skole er omfattet af den varslede lockout.

Indtil en konflikt eventuelt er etableret, vil skolen fortsætte sine aktiviteter som sædvanligt. Men vi er naturligvis i gang med at forberede os på, at en konflikt kan blive en realitet.

Konflikten handler om løn- og ansættelsesvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere, som aftales mellem Staten/Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation. Skolen har ikke indflydelse på disse aftaler, og derfor håber vi, at mulig vrede og frustrationer ikke vil blive rettet mod skolen og dens medarbejdere.

Pædagoger, pedeller, rengøringsmedarbejdere og kontorpersonale er ikke omfattet. Endvidere er skolelederen undtaget fra konflikten.

En konflikt vil betyde, at driften af skolen begrænses til de mest nødvendige opgaver og til de opgaver, der kan løses med de ikke-konflikramte medarbejdere. Konfliktramt arbejde kan ikke udføres mens lockout/strejke pågår.

Skolen skal medvirke i konflikten efter de retningslinjer staten (Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen) fastsætter, det er nemlig en forudsætning for at modtage statstilskud, at man følger de bestemmelser staten meddeler.

En konflikt vil på det generelle plan blandt andet betyde at:

  • Skolen ikke må lade andre personer udføre de lockoutede/strejkende læreres arbejde. Det gælder både undervisning, tilsyn og opsyn med eleverne
    Dette betyder, at der ikke kan gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en lærer, som er omfattet af lockouten/strejken. Det vil derfor ikke være muligt at ændre på skoleskemaet, så andre personer overtager undervisningen i klassen.
  • Skolen skal sikre et fornødent tilsyn med de elever, der er på skolen
    Elever kan godt møde på skolen, selvom deres undervisning er helt eller delvist aflyst. Det er skolelederen, der vurderer om der kan føres et forsvarligt tilsyn ved hjælp af de medarbejdere, der er tilbage på skolen. Hvis ikke tilsynet kan gennemføres forsvarligt, må skolelederen vurdere, hvor mange elever, der kan møde i skolen, og hvor mange elever, der må sendes hjem som følge af lockouten, eller om skolen evt. må lukke helt.
  • Elever, der er tilmeldt skolefritidsordningen (SFO), kan benytte denne i åbningstiden 
    SFO´ens åbningstid kan ikke udvides/omlægges til fx at omfatte den tid, hvor der normalt er skemalagt undervisning.

Som nævnt er vi i gang med at udarbejde en beredskabsplan for vores skole. Vi kan allerede nu sige, at
på vores skole kan det blive aktuelt at sende eleverne hjem.

Alle lærere er omfattet af lockouten, og det er kun Troels timer der må læses. Det betyder at Storemellem kan møde om mandage fra kl. 08:10 til kl.13:00, hvor de vil få almindelig undervisning af Troels.

Vores lejrskole for Lillemellem og Storemellem kommer forhåbentligt ikke til at blive berørt, da de ligger så sent på skoleåret. Men er lockouten ikke forbi på det tidspunkt, kan de ikke gennemføres. Lillegruppens lejrskole ligger allerede den 8.-9. maj, og den vil blive aflyst, hvis konflikten udskydes 2 x 14 dage af forligskvinden.

SFO’en vil være åbent som sædvanligt:
Mandag til torsdag: Kl. 06:15 til kl. 08.10 og igen fra kl. 13:00 til 16:30.
Fredag: Kl. 06:15 til kl. 08:10 og igen fra kl. 13:00 til 15:30.

Børnehaven og vuggestue er åbne som sædvanligt.

En konflikt vil være en belastning. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at komme igennem en eventuel konflikt på en så smertefri måde som muligt for alle, således at vi står bedst muligt til at tage fat igen når konflikten er overstået.

Venlig hilsen

Troels Bergholt
Skoleleder